Vad gör en Organisationspsykolog?

Psykologisk kunskap för att navigera i en snabbföränderlig omvärld 

Vi lever i en spännande tid där förändringstakten och komplexiteten i omvärlden ökar. Samtidigt förändras våra grundläggande psykologiska och biologiska sätt att fungera som människor mycket långsamt. Välmående, produktivitet och överlevnad för såväl individen, den mänskliga arten och våra organisationer är sedan tidernas begynnelse beroende av förmågan att anpassa sig och utvecklas för att möta yttre förändringar.

I en komplex och snabbt föränderlig omvärld ökar osäkerheten och det är lätt att anpassningar som vi gör såväl som individer, grupper och organisationer blir reaktiva, kortsiktiga, kontraproduktiva och kostsamma. Reaktiviteten medför en risk för bristande helhetssyn, kortsiktiga beteenden och beslut samt ohållbart användande av våra psykologiska, biologiska och ekonomiska resurser. Andra gånger bidrar ökad osäkerhet istället till handlingsförlamning och passivitet, och då uteblir eller fördröjs nödvändiga anpassningar. I båda fallen minskar vår möjlighet att vara produktiva, må väl och långsiktigt överleva. 

Ökad kunskap hos ledning, chefer och medarbetare om hur vi människor fungerar;  våra egna beteenden, våra sätt att samverka, leda och organisera oss, blir avgörande för att navigera och utvecklas i en tid då förändring är den enda konstanten.

Som organisationspsykolog bidrar jag med bred teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet om delar och helheter i mänskliga system för att hantera risker och ta tillvara på möjligheter.

jfkjjj

"Hög hastighet kan aldrig kompensera för fel riktning"

 

Tjänster

Utveckling av team och grupper

Idag är det är allt vanligare att man arbetar i team och organisationens resultat är beroende av att dessa team fungerar effektivt. Forskning visar att arbetsgrupper som fungerar effektivt inte bara är mer produktiva, utan att individerna i gruppen också mår bättre. Med utgångspunkt i väl underbyggda teorier och modeller erbjuder jag kunskap, stöd och utmaning för att utveckla ett effektivt samspel och trivsel i lednings- och arbetsgrupper. Några centrala teman är teamets sätt att förstå sin uppgift, att arbeta med mål, reflektera och lära tillsammans samt kvaliteten på gruppens kommunikation och relationer. I arbetet med team använder jag gärna en digital plattform för att stötta teamets utveckling i vardagen - uppgifter, reflektionsfrågor och påminnelser om att träna på beteenden håller igång lärandet mellan teamets fysiska träffar.

Ledarstöd 

Ledarskapets effektivitet är avhängigt kvaliteten i relationerna till medarbetare och kollegor. Men också beroende av kvaliteten på relationen du har till dig själv. Att hantera helheten i uppdraget som chef och samtidigt skapa goda förutsättningar för engagemang hos medarbetare är ett komplext uppdrag som ställer krav på många färdigheter. I kontakten med andra behöver du kunna föra konstruktiva samtal, lyssna, delegera och lösa konflikter. Att arbeta strukturerat, hantera tiden väl och att slå vakt om sin egen balans är andra viktiga färdigheter. Ledarstöd erbjuder både träning i färdigheterna i sig samt träning i att förstå och hantera egna tankar, känslor och kontraproduktiva beteendemönster. Ledarstöd kan erbjudas i grupp eller individuellt.

Konflikthantering

När människor samverkar kommer behov och perspektiv att krocka ibland. Ofta klarar vi av att lösa situationen på egen hand men ibland eskalerar oenigheter från sakfrågor till personkonflikter och då kan det vara svårt att på egen hand hitta tillbaka till en konstruktiv dialog och relation. Kunskap om konflikter i sig, att under ordnade former få lyssna på den andre/andra och själv bli hörd samt formulera gemensamma intressen och överenskommelser framåt är ofta viktiga delar för att komma vidare. Att ta sig igenom en konflikt brukar upplevas som utmanande. Samtidigt känns det i efterhand ofta värdefullt och utvecklande att ha kunnat klara av utmaningen och i det lära sig om både sig själv och andra. 

I frågeställningar som handlar om kränkande särbehandling kan jag erbjuda chefsstöd kring initial hantering av situationen liksom klarläggande samtal för att bedöma vad som är en lämplig väg fram. Även om jag har stor erfarenhet av området från åren inom företagshälsovården så genomför jag inga utredningar men kan bistå med hänvisning till kollegor som jobbar med faktautredningar. 

Föreläsningar & utbildningar

Att dela med sig av psykologisk kunskap på ett sätt som väcker tankar, inspirerar och bygger mottagarens förståelse är ett sant nöje. Omfattning, tema och målgrupp varierar men några exempel är:

  • Att samverka som grupp eller team

  • Samtalsfärdigheter/coachande förhållningssätt

  • Hjärnan på jobbet - fallgropar och möjliga strategier 

  • Kommunikation och samarbete

  • Stress & stresshantering 

  • Social och organisatorisk arbetsmiljö (AFS 2015:4)


Organisationsutveckling

Att tänka till kring hur delar och helheter samverkar är avgörande vid alla slags utvecklingsinsatser som involverar människor. Det är lätt hänt att utvecklingsinsatser genomförs både reaktivt och utan förankring i ett holistiskt angreppssätt. En organisationspsykologs bidrag kan liknas vid en (system)arkitekts, där kunskap på olika systemnivåer möjliggör helhetssyn i design av en önskad utveckling. Det kan röra frågor som: Vad är värde och resultat hos oss? Vilka mekanismer driver mot dessa värden? Hur organiserar man sig och vilka strukturer och ledarskap stödjer de beteenden som man vill se mer av? Det kan handla om förändringsledning, värdegrundsarbete, utveckling av arbetsmiljöarbetet, arbete kring verktyg och material som stödjer en önskad förflyttning. Ett specifikt område som jag intresserar mig för är hur digitalisering och digitala transformationer ställer nya krav på organisation, samarbetsformer, ledarskap, färdigheter och kultur. Kunskapsfält & lästips

Som organisationspsykolog ligger styrkan ligger i att förstå en situation och utforma insatser som utgår flera olika teoretiska kunskapsområden och systemnivåer. Några områden jag utgår ifrån och tillhörande boktips:

Neuropsykologi - kunskap om hur vår hjärna fungerar och vad det innebär för individen och gruppen inom exempelvis beslutsfattande, effektivitet och samspel. 

Your brain at work - David Rock

Tänka snabbt och långsamt - Daniel Kahneman

Gruppsykologi - hur vi kommunicerar, samarbetar och påverkar varandra för produktivitet, lärande och välmående. 

Teaming: How Organizations Learn, Innovate, and Compete in the Knowledge Economy - Amy Edmonson

To team or not to team - Stefan Söderfjäll 

Tillämpad beteendeanalys - att förstå och förändra beteenden.

Beteendeanalys i organisationer, handbok i OBM - Rolf Olofsson

Lyckofällan - Russ Harris

Förändringskunskap - att leda människor i ett föränderligt arbetsliv och samhälle.

Att leda digital transformation - Joakim Jansson & Marie Andervin

Managing transitions - William Bridges

Motivationspsykologi - vad bygger motivation och hur skapar vi gynnsamma miljöer för motivation.

Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us - Daniel Pink

En liten bok om mål - Stefan Söderfjäll

Vuxenutveckling - hur vi människor utvecklas livet och hur det påverkar våra perspektiv, meningsskapande och agerande i samspel med andra. 

Immunity to change - Robert Kegan

Världen vi skapar - Tomas Björkman

Organisationskultur - samspel av struktur och beteenden i linje med verksamhetens syfte.

An Everyone Culture: Becoming a Deliberately Developmental Organization - Robert Kegan

Organizational Transformation - How to Achieve It, One Person at a Time - Bruce J. Avolio

Principles: Life & Work - Ray Dalio

The best place to work - Ron Friedman

Mod att vara sårbar - Brené Brown